Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadleśnictwo Poddębice informuje, że od sezonu łowieckiego 2022/2023 obowiązuje nowy podział na obwody łowieckie. Wprowadzono go Uchwałą nr XXXVI/467/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 28.09.2021 r. w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii.
 
Nadleśnictwo Poddębice dokonuje zatwierdzania i rozliczania gospodarki łowieckiej w 23 obwodach łowieckich. 22 obwody wydzierżawiono kołom łowieckim, a jeden obwód wyłączono z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny (obwód nr 63), w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Poddębice. Dwa obwody zakwalifikowano do kategorii bardzo dobrej (nr 106, 126), jeden do dobrej (nr 63), pięć do średniej (nr 62, 85, 107, 111, 125), osiem do słabej (nr 38, 47, 84, 105, 108, 109, 110, 123), a siedem do bardzo słabej (nr 48, 49, 50, 64, 65, 66, 83). Obwody nr 62, 63 i 106 posiadają ponad 40% lasów (są to obwody leśne), a pozostałe, poniżej tej granicy, są obwodami polnymi. 
 
Dokumentem łowieckim jest również Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany (Rejon nr 6, Łaski) na lata 1.04.2017 - 31.03.2027, w którym określono aktualne stany zagęszczenia zwierzyny, stany docelowe w 2027 r. wybranych gatunków zwierzyny grubej i drobnej występującej w VI Rejonie, zagospodarowanie obwodów oraz zadania obligatoryjne i opcjonalne. Zadania zakładają:
 1. regulacja liczebności drapieżników
 2. regulacja populacji sarny do zagęszczenia docelowego i osiągnięcie struktury płciowej w przedziale 1:1,2-1:2,0
 3. regulacja populacji daniela i jelenia do zagęszczenia docelowego i osiągnięcie struktury płciowej w przedziale 1:1,0-1:1,5
 4. utrzymanie łowisk na minimum dotychczasowym poziomie.
Na terenie Nadleśnictwa Poddębice występują następujące gatunki zwierzyny:
Zwierzyna płowa:
 • Łoś (regularnie całorocznie spotykany na terenie całego nadleśnictwa, od kilku lat rozmnażający się, koczujący)
 • Jeleń (głównie okolice Szadku, Rossoszycy i Niemysłowa, sporadycznie na pozostałym terenie)
 • Daniel (głównie w centralnej części nadleśnictwa, sporadycznie na pozostałym terenie)
 • Sarna (gatunek częsty, liczny, łatwy do obserwacji)
Zwierzyna czarna:
 • Dzik (w związku ze zwalczaniem rozprzetrzeniania się wirusa ASF docelowe zagęszczenie wynosi obecnie 1 szt. /1000 ha)
Zwierzyna drobna:
 • małe drapieżniki (lis, borsuk, jenot, tchórz, kuny, pierwsze szopy pracze) 
 • zając, dziki królik (ten drugi wyjątkowo, tylko w miejscach wsiedleń)
 • ptactwo łowne (bażant, kuropatwa, łowne gatunki kaczek, gęsi, słonka, łyska, grzywacz)