Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Nadleśnictwo Poddębice w swoim zasięgu administracyjnym posiada 26 obwodów łowieckich, z których 25 wydzierżawiono kołom łowieckim, a jeden obwód wyłączono z wydzierżawienia z przeznaczeniem na Ośrodek Hodowli Zwierzyny (obwód nr 67), w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo Poddębice. Jeden obwód zakwalifikowano do kategorii średniej (nr 67), 9 do słabej (nr 39, 66, 90, 111-113, 129, 131, 132), a 16 do bardzo słabej (nr 49, 50-53, 68-70, 87-89, 110, 114-117). Obwody nr 66 i 111 posiadają ponad 40% lasów (są to obwody leśne), a pozostałe, poniżej tej granicy, są obwodami polnymi. 
Nadleśnictwo otrzymało zatwierdzony Wieloletni Łowiecki Plan Hodowlany (Rejon nr 6, Łaski) na lata 1.04.2017 - 31.03.2027, w którym określono aktualne stany zagęszczenia zwierzyny, stany docelowe w 2027 r. wybranych gatunków zwierzyny grubej i drobnej występującej w VI Rejonie, zagospodarowanie obwodów oraz zadania obligatoryjne i opcjonalne. Zadania zakładają:
 1. regulacja liczebności drapieżników
 2. regulacja populacji sarny do zagęszczenia docelowego i osiągnięcie struktury płciowej w przedziale 1:1,2-1:2,0
 3. regulacja populacji daniela i jelenia do zagęszczenia docelowego i osiągnięcie struktury płciowej w przedziale 1:1,0-1:1,5
 4. utrzymanie łowisk na minimum dotychczasowym poziomie.
Na terenie Nadleśnictwa Poddębice występują następujące gatunki zwierzyny:
Zwierzyna płowa:
 • Łoś (regularnie całorocznie spotykany na terenie całego nadleśnictwa, od kilku lat rozmnażający się, koczujący)
 • Jeleń (głównie okolice Szadku, Rossoszycy i Niemysłowa, sporadycznie na pozostałym terenie)
 • Daniel (głównie w centralnej części nadleśnictwa, sporadycznie na pozostałym terenie)
 • Sarna (gatunek częsty, liczny, łatwy do obserwacji)
Zwierzyna czarna:
 • Dzik (w związku ze zwalczaniem rozprzetrzeniania się wirusa ASF docelowe zagęszczenie wynosi obecnie 1 szt. /1000 ha)
Zwierzyna drobna:
 • małe drapieżniki (lis, borsuk, jenot, tchórz, kuny, pierwsze szopy pracze) 
 • zając, dziki królik (ten drugi wyjątkowo, tylko w miejscach wsiedleń)
 • ptactwo łowne (bażant, kuropatwa, łowne gatunki kaczek, gęsi, słonka, łyska, grzywacz)