Wydawca treści Wydawca treści

Przetwarzanie danych osobowych, naruszenia prawa UE

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Poddębice, Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice  tel. 43 678 29 75, adres e-mail:  iod@lodz.lasy.gov.pl

2. Z Inspektorem ochrony danych Nadleśnictwa Poddębice, Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice Karolem Sońta można skontaktować się poprzez e-mail  iod@lodz.lasy.gov.pl.

3. Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

  • Nadleśnictwo przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim ze względu na prawne obowiązki w związku z prowadzeniem gospodarki leśnej art. 6, ust.1, lit. c RODO w zw. z: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

•  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

•  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

•  Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie

•  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Nadleśnictwo może przetwarzać Pani/Pana dane w celach związanych z realizacją umowy, zgodnie z zasadą, iż przetwarzanie jest zgodne z prawem, jeśli jest niezbędne w celu realizacji umowy i wiąże się z podjęciem działań także przed jej zawarciem art. 6, ust.1, lit. b RODO

Nadleśnictwo jest obowiązane do prowadzenia rachunkowości, przez co ciążą na nas także obowiązki podatkowe (wystawiamy rachunki, faktury oraz inne dokumenty księgowe) za wykonane przez nas usługi art. 6, ust.1, lit. c RODO z zw. z:

• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa

• Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Nadleśnictwo świadczy odpłatne usługi, dlatego mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności art. 6, ust.1, lit. b i f RODO

Aby zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia na terenie Nadleśnictwa Poddębice, Rodrysin 18A, 99-200 Poddębice prowadzi monitoring wizyjny. art. 6, ust.1, lit. c oraz f RODO z zw. z:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

• Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym Nadleśnictwo, zatrudnia pracowników i prowadzi rekrutacje na wolne stanowiska, co wiąże się z otrzymywaniem życiorysów art. 6, ust.1, lit. a RODO - zgoda kandydata do pracy na dane wykraczające poza zakres danych wskazanych w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy art. 6 ust. 1, lit. b RODO w zw. z:

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U.2018.917 ze zm.)

• Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

• Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych: Po realizacji umowy, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, przetwarzamy dane przez okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Jeśli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie. Jeżeli dane były zbierane na podstawie wyrażonej uprzednio przez Panią/Pana zgody - będziemy przetrzymywać te dane do czasu odwołania zgody. W związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym, dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni. Po czym zostaną trwale usunięte, chyba że zajdzie uzasadniona konieczność przechowywania zapisu monitoringu dla celów dowodowych w zakresie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez stosowne organy. Jako pracodawca, jesteśmy obowiązani przetrzymywać dokumentację pracowniczą przez okres 50 lat a dla pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. - 10 lat

5. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych posiadasz następujące prawa:

• dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa masz możliwość pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane, art. 15 RODO,

• prawo ich sprostowania – korzystając z tego prawa możesz zgłosić do nas konieczność poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy zbieraniu, czy przetwarzaniu danych, art. 16. RODO,

• prawo do usunięcia - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków administratora lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi. art. 17 RODO,

• prawo do ograniczenia przetwarzania - korzystając z tego prawa możesz złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania danych, w razie kwestionowania prawidłowość przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania. art. 18 RODO,

• prawo do przenoszenia danych – ma zastosowanie jedynie w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany. art. 20 RODO,

• prawo wniesienia sprzeciwu – korzystając z tego prawa możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f (prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny). Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń art. 21 RODO,

• prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, w wypadku jeżeli przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. art. 19 RODO

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało nie zrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.

8. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Pani/Pana dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań Administratora.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Poddębice przekazuje instrukcję postępowania w przypadku naruszeń występujących przy wykonywaniu pracy w rozumieniu Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305/17).