Wydawca treści Wydawca treści

Lasy nadleśnictwa

Zgodnie z kryterium podziału kraju na krainy i dzielnice przyrodniczo - leśne, lasy Nadleśnictwa Poddębice położone są w Krainie VI Małopolskiej, w Dzielnicy 1 Łódzko - Opoczyńskiej, w zasięgu naturalnego występowania jodły, buka i świerka.

Obszar Nadleśnictwa charakteryzuje się dużym rozczłonkowaniem powierzchni leśnej. Znaczną jej część stanowią drobne kompleksy leśne położone między gruntami uprawnymi lub lasami niepaństwowymi. Lesistość obwodu nadzorczego Nadleśnictwa wynosi 21,1%. Jest to wskaźnik niższy od lesistości Polski (28,4%) i porównywalny z lesistością RDLP Łódź (19,7%). Teren ma charakter rozległej równiny, miejscami lekko falistej z niewielkimi wzniesieniami morenowymi o bardzo łagodnych nachyleniach. Powierzchnia Nadleśnictwa Poddębice (stan na 1.01.2007) wynosi 17804,24 ha, z czego lasy obejmują obszar 17649,87 ha. Pod względem wilgotności siedliska zajmują: suche 0,1%, świeże 86,3%, wilgotne i mokre 13,6% powierzchni leśnej Nadleśnictwa. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, zajmująca jako gatunek panujący 85,4% powierzchni leśnej, występując na wszystkich zinwentaryzowanych typach siedliskowych z wyjątkiem olsu jesionowego. Ponadto znaczenie gospodarcze ma dąb szypułkowy i bezszypułkowy (7,5 %), brzoza brodawkowata (3,1 %) oraz olsza czarna (3,0 %). Pozostałe gatunki panujące: modrzew europejski, świerk pospolity, jodła pospolita, sosna banksa, sosna czarna, sosna smołowa, sosna wejmutka, buk zwyczajny, dąb czerwony, klon zwyczajny, klon jawor, jesion wyniosły, grab zwyczajny, topola czarna, topola osika, lipa drobnolistna, robinia akacjowa zajmują łącznie 1,9% powierzchni leśnej. Przez Nadleśnictwo przebiega północna granica naturalnego występowania jodły. Etat roczny nadleśnictwa (ilość drewna jaką nadleśnictwo może rocznie pozyskać, wykonując wszystkie czynności wynikające z planu hodowli, ochrony i użytkowania lasu), wynosi 73400 m3 grubizny. Przeciętna zasobność drzewostanów na 1 ha wynosi 246 m3. Przeciętny wiek drzewostanów nadleśnictwa charakteryzuje się również tendencją wzrostową i wynosi obecnie 65 lat.
W skład Nadleśnictwa wchodzi 491 kompleksów leśnych, z czego tylko 9 obejmuje powierzchnię od 500 do 2000 ha, natomiast obszar aż 185 nie przekracza 1 ha. Granice leśne są bardzo nieregularne, duża ilość kompleksów leśnych rozproszona jest wśród gruntów rolnych lub lasów niepaństwowych jako enklawy, do których bardzo często brak dojazdu. 
Oprócz tego zauważalny jest również wpływ jaki na nasze lasy wywiera bliskość aglomeracji łódzkiej. Wiąże się to głównie z działalnością rekreacyjną człowieka. Od wielu lat obserwujemy wyraźną ekspansję terenów letniskowych, wnikających głęboko w kompleksy leśne. Stan taki nie dopuszcza do powstania dużych i zwartych obszarów leśnych, w których w pełni mogłoby się rozwinąć życie biologiczne. Ze zjawiskiem tym wiąże się ciągła dewastacja lasów, nagminne ich zaśmiecanie, niszczenie upraw, wypłaszanie zwierzyny i grodzenie kompleksów leśnych. 
Wszystko to powoduje, że prowadzenie gospodarki leśnej na naszym terenie jest bardzo trudne i wymaga ogromnego wysiłku i nakładów finansowych.