Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Są to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszary chronionego krajobrazu są przestrzenną formą ochrony obejmującą wyróżniające się krajobrazowo tereny o różnych typach ekosystemów, których zagospodarowanie powinno zapewnić stan względnej równowagi ekologicznej. Stanowią uzupełnienie sieci obszarów chronionych, której głównymi elementami są rezerwaty i parki krajobrazowe. Z tej formy ochrony na terenie nadleśnictwa znajdują się:

  • Nadwarciański Obszar Chronionego Krajobrazu - obszar ten jest położony na terenie Nadleśnictwa Poddębice oraz częściowo na terenie Nadleśnictwa Kolumna i Złoczew. Cały obszar chroniony zajmuje powierzchnię 29 390 ha, z tego ok. 1550 ha, to powierzchnia leśna Nadleśnictwa Poddębice. Obszar ten obejmuje głównie dolinę Warty, uroczyska Rudniki, Księże Młyny, lasy Leśnictwa Reduchów oraz cały zbiornik Jeziorsko wraz z rezerwatem ornitologicznym, który ma na celu zachowanie ostoi ptaków wodno - błotnych. OChK wyróżnia się bogactwem flory i fauny, naturalnych zbiorowisk roślinnych, kompleksem łąk z oczkami wodnymi oraz stanowiskami roślinności wodnej i szuwarowej.

  • Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu - tereny położone w środkowo - wschodniej części Nadleśnictwa Poddębice wraz z kompleksem lasów z sąsiedniego Nadleśnictwa Grotniki, obejmujące obszar 6 276 ha. W obszarze chronionym znajduje się ok. 1500 ha lasów naszego nadleśnictwa. W obrębie granic tego obszaru znajduje się rezerwat torfowiskowy "Mianów" i leśny "Jodły Oleśnickie".

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko - Berlińskiej - 2,69 ha położone w północnej części Nadleśnictwa Poddębice w oddziałach 1 c, 27 a leśnictwa Gostków. Łączy dolinę Wisły z doliną Warty celem zapewnienia ciągłości korytarza ekologicznego. Cały OChK ma powierzchnię 36 350 ha.

Poniżej zdjęcie z warsztatów w ramach procesu tworzenia Planu Zadań Ochronnych dla Pradoliny Bzury - Neru.