Wydawca treści Wydawca treści

Sieć Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Program Natura 2000 jest koncepcją Unii Europejskiej stworzenia europejskiej sieci ekologicznej obszarów chronionych. Jest to spójny przestrzennie i funkcjonalnie system obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Sieć ma sprzyjać integracji działań poświęconych ochronie różnorodności biologicznej. W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Poddębice znajdują się:
Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Zbiornik Jeziorsko PLB100002, na terenie gmin: Sieradz, Pęczniew oraz gminy i miasta Warta. Obejmuje tereny leśne leśnictw: Księże Młyny, Rożdżały i Kamionacz oraz tereny leżące poza lasami państwowymi w zasięgu terytorialnym leśnictwa Reduchów. Szacowana powierzchnia lasów państwowych włączona do obszaru Natura 2000 wynosi ok. 310 ha. 
Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Pradolina Warszawsko – Berlińska PLB100001 obejmuje 5,16 ha gruntów leśnych leśnictwa Gostków oraz tereny gminy Łęczyca.
 
Obszar mający Znaczenie dla Wspólnoty (projektowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk) Pradolina Bzury – Neru PLH100006 obejmuje 5,16 ha gruntów leśnych leśnictwa Gostków na terenie gminy Łęczyca.
Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Dolina Środkowej Warty PLB300002 położony na terenie gminy Poddębice poza lasami państwowymi w zasięgu terytorialnym leśnictw: Napoleonów i Księże 
Młyny.
 
Sitowiec nadmorski - gatunek słonolubny
Świbka morska - gatunek słonolubny