Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

Od roku 2006 nadleśnictwo uzyskało dofinansowanie w ramach 15 indywidualnych i 4 wspólnych wniosków o udzielenie dotacji. Wnioski obejmowały różne dziedziny leśnictwa, począwszy od edukacji, przez ochronę przyrody, po ochronę przeciwpożarową i przebudowę drzewostanów. Poniżej przedstawiamy listę dotacji zachęcając jednocześnie do czytania artykułów zawartych w odnośnikach.

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby pokrycia zapotrzebowania energetycznego budynku biurowego Nadleśnictwa Poddębice” do kwoty 125.065,00 zł, nie więcej niż 60,00 % wartości kosztu całkowitego zadania.
 
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" - wniosek wspólny realizowany przez Lasy Państwowe: 
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów", lata realizacji 2016 - 2019, wartość projektu netto 43 096 737,50, maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 25,50 mln zł, co stanowi 59 % wartości przedsięwzięcia.
 

Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - wnioski własne z „Odtwarzania potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych":

  • rok realizacji 2014, umowę podpisano na kwotę 1.465.713,00 zł netto, w końcowym rozliczeniu kwota realizacji inwestycji wyniosła 1.133.529,00, wysokość dotacji stanowi 100 % wartości przedsięwzięcia,
  • rok realizacji 2013, umowę podpisano na kwotę 1.303.539,00 zł netto, w końcowym rozliczeniu kwota realizacji inwestycji wyniosła 733.345,00, wysokość dotacji stanowi 100 % wartości przedsięwzięcia,
  • lata realizacji 2009 - 2012, umowę podpisano na kwotę netto 9.745.550,00, w końcowym rozliczeniu kwota realizacji inwestycji wyniosła 6.414.075,00, wysokość dotacji stanowi 100 % wartości przedsięwzięcia.
Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko" - wniosek wspólny realizowany przez Lasy Państwowe: 
„Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych", lata realizacji 2007 - 2019, wartość projektu netto 195,200 mln, maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 160 mln zł, co stanowi 82 % wartości przedsięwzięcia.
Dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wnioski wspólne RDLP w Łodzi pt.: „Przebudowa drzewostanów pozostających pod wpływem emisji przemysłowych z dostosowaniem składu gatunkowego do warunków siedliskowych na terenie RDLP w Łodzi":
  • zadanie realizowane w latach 2011 - 2012 zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 89/2011/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 25.03.2011 r. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 4,806 MLN PLN, w tym dotacja NFOŚiGW 1,564 MLN PLN
  • zadanie realizowane w latach 2010 – 2011 zgodnie z umową z NFOŚiGW nr 268/2010/Wn-50/OP-LE-PD/D z dnia 13.07.2010 r. Wartość całego przedsięwzięcia wynosi 5,465 MLN PLN, w tym dotacja NFOŚiGW 1,109 MLN PLN.
"Bądź aktywny - zwiedzaj łódzkie "Tour po poddębickich ścieżkach" - wartość zadania po rozliczeniu umowy wyniosła 27.580,14 zł netto, wysokość dofinansowania 11.983,17 zł, co stanowi 43,45% zadania. Artykuł
"Poprawa warunków bytowych zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 67" - wartość zadania netto 87.636,80, kwota dofinansowania 28.000,00 zł, co stanowi 32% zadania. Artykuł 
„Prowadzenie edukacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Poddębice w latach 2012 – 2013", wartość zadania netto 69.982,36 zł, kwota dofinansowania 60.250,00 zł, co stanowi 86% zadania. Artykuł
"Poprawa warunków bytowych zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny nr 67 w Nadleśnictwie Poddębice", wartość zadania netto 34.970,18 kwota dofinansowania 27.976,14 zł, co stanowi 80% wartości dotacji. Artykuł
"Prowadzenie edukacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Poddębice w 2009 roku", lata realizacji 2009 - 2010, wartość zadania netto 14.300,00 kwota dofinansowania 11.440,00 stanowiąca 80 % wartości przedsięwzięcia.
"Prowadzenie edukacji przyrodniczo – leśnej oraz realizacja filmu edukacyjnego na terenie Nadleśnictwa Poddębice", lata realizacji 2008 - 2010, wartość zadania netto 23.794,11, kwota dofinansowania 17.600,00 stanowiąca 74 % wartości przedsięwzięcia.
"Poprawa warunków bytowania zwierzyny na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy Nadleśnictwie Poddębice", rok realizacji 2008, wartość zadania netto 15.350,00 kwota dofinansowania 6.140,00 stanowiąca 40 % wartości przedsięwzięcia. 
"Wyposażenie sal edukacyjnych Nadleśnictwa Poddębice w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych", rok realizacji 2007, wartość zadania netto 46.468,49 kwota dofinansowania 34.682,16 stanowiąca 75 % wartości przedsięwzięcia.
"Informator ekologiczny, dotyczący edukacji i turystyki na terenach Lasów Państwowych zarządzanych przez Nadleśnictwo Poddębice", lata realizacji 2006 - 2007, wartość zadania netto 9.500,00 kwota dofinansowania 7.600,00 stanowiąca 80 % wartości przedsięwzięcia.
"Ścieżka edukacyjna "Jamno", lata realizacji 2006 - 2007, wartość zadania netto 11.780,00 kwota dofinansowania 8.280,00 stanowiąca 70 % wartości przedsięwzięcia.
"Ścieżka edukacyjna "Reduchów", lata realizacji 2006 - 2007, wartość zadania netto 12.590,00 kwota dofinansowania 8.840,00 stanowiąca 70 % wartości przedsięwzięcia.