Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie wzrasta i wynosi 68 lat, a przeciętna zasobność to 262 m3/ha.

Udział siedlisk leśnych:

  • 62 % stanowią siedliska borowe, czyli z gatunkami iglastymi (sosną, jodłą, modrzewiem i świerkiem)
  • 38 % stanowią siedliska lasowe, z panującymi gatunkami liściastymi (dębami, bukiem, olszą, brzozą i in.)

Pod względem wilgotności siedliska zajmują: suche 0,04%, świeże 86,78%, wilgotne i bagienne 11,44% powierzchni leśnej. 

 

Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna pospolita, zajmująca jako gatunek panujący 84,7 % powierzchni leśnej, występując na wszystkich zinwentaryzowanych typach siedliskowych z wyjątkiem olsu jesionowego. Ponadto znaczenie gospodarcze ma dąb szypułkowy i bezszypułkowy (7,8 %), brzoza brodawkowata (2,5 %), olsza czarna (2,7 %) oraz jodła pospolita (0,7 %). Pozostałe gatunki panujące: modrzew europejski, świerk pospolity, sosna banksa, sosna czarna, sosna smołowa, sosna wejmutka, buk zwyczajny, dąb czerwony, klon jawor, jesion wyniosły, grab zwyczajny, topola czarna, topola osika, lipa drobnolistna, robinia akacjowa zajmują łącznie 1,6 % powierzchni leśnej (wg stanu na 1.01.2017 r.). 

Udział drzewostanów w klasach wieku powierzchniowo

Klasą wieku określa się przedział 20 lat (np. I klasa wieku to lasy do 20 lat, II klasa wieku - od 20 do 40 lat, itd.)

  • I klasa - 10,83 % pow.,
  • II klasa - 11,28 %,
  • III klasa - 16,38 %,
  • IV klasa - 19,56 %,  
  • V klasa - 19,23 %,
  • klasa VI i starsze - 11,65 %,
  • drzewostany w trakcie odnowienia - 11,07 %

Etat roczny nadleśnictwa (ilość drewna jaką nadleśnictwo może rocznie pozyskać, wykonując wszystkie czynności wynikające z planu hodowli, ochrony i użytkowania lasu), wynosi 101658 m3 grubizny.